Kolumni: Keskusta haluaa toiselle asteelle kohtuullisia koulumatkoja

Kes­kus­ta nos­ti edus­kun­nan is­tun­to­kau­den ava­jais­kes­kus­te­lus­sa esiin aja­tuk­sen toi­sen as­teen lä­hi­kou­lus­ta. Yk­sin­ker­tai­suu­des­saan kyse on sii­tä, et­tä am­ma­til­li­sen kou­lu­tuk­sen yleis­si­vis­tä­vät ai­neet voi­si opis­kel­la omas­sa lä­hi­lu­ki­os­sa ja et­tä toi­sen as­teen op­pi­lai­tok­sil­la oli­si sel­vä man­daat­ti käyt­tää tar­vit­ta­es­sa yh­tei­siä ti­lo­ja esi­mer­kik­si lii­kun­nas­sa.

Avaus kum­pu­aa huo­les­ta, jota eri puo­lil­la Suo­mea kan­ne­taan nuor­ten pit­kis­tä kou­lu­mat­kois­ta eri­tyi­ses­ti toi­sel­la as­teel­la. Saan asi­as­ta pa­lau­tet­ta sään­nöl­li­ses­ti kier­tä­es­sä­ni Suo­mea. Lu­kio si­jait­see usein vie­lä koh­tuul­li­sen lä­hel­lä, mut­ta am­mat­ti­kou­luun pi­täi­si läh­teä mo­nis­sa ta­pauk­sis­sa jo maa­kun­nan kes­kus­kau­pun­kiin.

Ti­lan­ne vai­kut­taa isos­ti nuor­ten ja hei­dän per­hei­den­sä ar­keen. Var­hai­nen it­se­näis­ty­mi­nen on­nis­tuu hy­vin mo­nel­ta, mut­ta ei kai­kil­ta. Olen it­se muut­ta­nut ko­toa 250 ki­lo­met­rin pää­hän ur­hei­lu­lu­ki­oon 16-vuo­ti­aa­na ja koen, et­tä sen ikäis­ten oli­si hyvä asus­tel­la vie­lä ko­to­sal­la. Mat­ka- ja ma­joi­tus­kus­tan­nuk­set­kaan ei­vät vält­tä­mät­tä ole pie­nim­mäs­tä pääs­tä.

Kyseessä on myös iso yh­teis­kun­nal­li­nen ky­sy­mys. Kun nuo­ret läh­te­vät jo tuos­sa iäs­sä pois ko­ti­kon­nuil­ta, heis­tä har­mit­ta­van har­va enää pa­laa.

Toi­sen as­teen kou­lu­tuk­sen saa­vu­tet­ta­vuu­des­sa on kyse mo­nel­la ta­val­la mer­kit­tä­väs­tä asi­as­ta, jota mie­ti­tään myös kou­lu­tus­po­liit­ti­sen se­lon­te­on työs­tös­sä. Sik­si oli­kin har­mil­lis­ta huo­ma­ta, mi­ten ko­koo­muk­ses­sa suh­tau­dut­tiin alu­ei­den ih­mis­ten hä­tä­huu­toi­hin ja kes­kus­tan rat­kai­su­eh­do­tuk­seen: vää­rin ym­mär­tä­mäl­lä sekä pel­koa liet­so­mal­la. Rat­kai­su­ha­kui­suus ja koko Suo­men nä­kö­kul­ma lois­ti­vat pois­sa­o­lol­laan.

Ko­koo­muk­sen ydin­väi­te sii­tä, et­tä ajam­me niin sa­not­tua nuo­ri­so­kou­lua, joka yh­dis­täi­si am­ma­til­li­sen ja lu­ki­o­kou­lu­tuk­sen ei yk­sin­ker­tai­ses­ti pidä paik­kaan­sa. Kes­kus­ta kan­nat­taa eril­lis­tä lu­kio- ja am­ma­til­lis­ta kou­lu­tus­ta jat­kos­sa­kin.

Keskustan lä­hi­kou­lu­a­jat­te­lun yk­sin­ker­tai­nen idea on, et­tä jos op­pi­las aloit­tai­si opin­ton­sa yleis­si­vis­tä­vil­lä ai­neil­la, hän voi­si asua hie­man pi­dem­pään ko­to­na. Jos yleis­si­vis­tä­vät opin­not taas ajoit­tui­si­vat myö­hem­pään vai­hee­seen opis­ke­lua, se tar­jo­ai­si vas­taa­van mah­dol­li­suu­den sii­nä vai­hees­sa. Kak­sois­tut­kin­to­jen te­ke­mi­nen hel­pot­tui­si myös var­mas­ti. On li­säk­si mie­tit­tä­vä mo­nen­lais­ta op­pi­lai­tos­ten yh­des­sä te­ke­mis­tä, jot­ta en­tis­tä vä­häi­sem­mil­lä op­pi­las­mää­ril­lä pys­ty­tään ope­tus­ta jär­jes­tä­mään.

Esit­tä­mäm­me rat­kai­su on re­a­lis­ti­nen ja osuu hy­vin yh­teen toi­sen as­teen op­pi­oi­keu­den ikä­ra­jan nos­ta­mi­sen kans­sa. Kos­ka ha­lu­am­me uu­des­ta mal­lis­ta jous­ta­van, uu­dis­tuk­sen yh­tey­des­sä tul­laan li­sää­mään niin sa­not­tua mo­duu­li­pe­räis­tä op­pi­mis­ta.

Suomeksi sa­not­tu­na lu­ki­o­ta tai am­mat­ti­kou­lua voi jat­kos­sa jois­sa­kin ta­pauk­sis­sa suo­rit­taa myös osi­na. Opin­to­ja esi­mer­kik­si kan­sa­lai­so­pis­ton pit­käl­tä lin­jal­ta voi­daan hy­väk­syä osak­si toi­sen as­teen kou­lu­tus­ta.

Sama ajat­te­lu mah­dol­lis­tai­si eri­no­mai­ses­ti am­ma­til­li­siin opin­toi­hin kuu­lu­van yleis­si­vis­tä­vän kou­lu­tuk­sen suo­rit­ta­mi­sen osa­na ja mah­dol­li­sim­man lä­hel­lä. Usein tila voi­si ol­la käy­tän­nös­sä lu­kio, mut­ta mik­sei jois­sa­kin ta­pauk­sis­sa myös va­paan si­vis­tys­työn opi­nah­jo.

Muu­tos on tär­ke­ää pait­si ny­ky­het­keä, myös tu­le­vaa var­ten. Syn­ty­vät pie­net ikä­luo­kat ja ikään­ty­vät suu­ret ikä­luo­kat tu­le­vat muut­ta­maan Suo­mea. Mo­nia tuo muu­tos pe­lot­taa. Kes­kus­tan teh­tä­vä on tuo­da toi­von nä­kö­a­lo­ja pe­lon ja ikä­luok­ka-ah­dis­tuk­sen si­jaan.

Vanhoista kaa­vois­ta kiin­ni pi­tä­mäl­lä em­me sel­viä. Tu­le­vi­na vuo­si­kym­me­ni­nä tar­vi­taan en­tis­tä enem­män luo­via rat­kai­su­ja, käy­tän­nöl­lis­tä yh­teis­työ­tä ja maa­lais­jär­keä. Sik­si em­me ha­lua ra­ken­taa muu­re­ja am­mat­ti­kou­lu- ja lu­kio-opis­ke­li­joi­den vä­lil­le.

Jo­kai­nen nuo­ri on yh­tä ar­vo­kas ja jo­kai­sel­la pi­täi­si ol­la mah­dol­li­suus rau­hal­li­seen kas­vuun ja pe­säs­tä len­tä­mi­seen sii­nä vai­hees­sa, kun omat sii­vet kan­ta­vat riit­tä­väs­ti. Jo­kai­sel­la nuo­rel­la pi­tää ol­la mah­dol­li­suu­det kas­vaa täy­teen mit­taan­sa.

 

Kolumni on julkaistu alunperin Suomenmaa-lehdessä 16.2.2020.