Kolumni: Vastuu ja vapaus erilaisena kesänä 2020

Jo­kai­nen kesä on oman­lai­sen­sa. Tu­le­vaan ke­sään tämä pä­tee eri­tyi­sen pal­jon.

Ke­säi­sin suo­ma­lai­set kai­vau­tu­vat ko­lois­taan, ha­keu­tu­vat ke­sä­ta­pah­tu­miin ja muu­ten­kin mui­den ih­mis­ten fyy­si­seen lä­hei­syy­teen pit­kän tal­vi­kau­den päät­teek­si.

Tänä ke­sä­nä moni asia on toi­sin, mut­ta se ei tule te­ke­mään täs­tä ke­säs­tä yh­tään vä­hem­män tär­ke­ää. Kesä on eri­tyi­sen kai­vat­tu ja ter­ve­tul­lut juu­ri nyt.

Ta­ka­na ole­va ko­ro­na­ke­vät on eh­ti­nyt muut­taa niin toi­min­ta­ta­po­jam­me kuin eli­nym­pä­ris­tö­äm­me. Yh­tä on kiel­let­ty, tois­ta on vi­ra­no­mais­ten toi­mes­ta suo­si­tel­tu ja kol­mat­ta on kaik­ki se muu­tos, mikä on ta­pah­tu­nut meis­sä it­ses­säm­me vi­ruk­sen kans­sa elä­mi­sen seu­rauk­se­na.

Ihmisestä toi­seen tart­tu­van vi­ruk­sen vält­tä­mi­nen on is­kos­tu­nut jo niin sy­väl­le sel­kä­ran­kaam­me, et­tä fyy­si­sen etäi­syy­den pi­dos­ta on tul­lut nor­maa­lia. Elo­ku­vis­sa vi­li­se­vät ih­mis­mas­sat näyt­tä­vät ou­doil­ta, pe­rus­ha­laus on har­vi­nai­suus ja oi­ke­as­taan va­hin­ko.

Ter­vey­den ja hy­vin­voin­nin tut­ki­mus­lai­tok­sen ky­se­lys­sä yli 60 pro­sent­tia työ­i­käi­sis­tä suo­ma­lai­sis­ta ker­toi, et­tä ko­ro­na-ai­ka­na ys­tä­viin ja su­ku­lai­siin yh­tey­den­pi­to on vä­hen­ty­nyt.

Jopa joka kol­mas vas­taa­ja ker­toi kas­va­nees­ta yk­si­näi­syy­den tun­tees­ta ja sii­tä, mi­ten lä­hei­syy­den tun­ne toi­siin on vä­hen­ty­nyt.

Fyy­si­sen etäi­syy­den pi­dos­ta tuli ai­na­kin mo­nel­le myös so­si­aa­li­sen etäi­syy­den pi­toa. Osal­le omas­ta tah­dos­ta mut­ta mo­nel­le var­mas­ti myös olo­suh­tei­den pa­kos­ta. Har­va va­lit­see yk­si­näi­syy­den, vaik­ka yk­sin olos­ta pi­täi­si­kin.

Vaik­ka käy­tös­säm­me on lu­ke­ma­ton mää­rä säh­köi­siä yh­tey­den­pi­to­vä­li­nei­tä, ei­vät ne sit­ten­kään kor­vaa fyy­sis­tä koh­taa­mis­ta.

Di­gi­loik­ka ei kor­vaa van­haa kun­non kas­vok­kain koh­taa­mis­ta. Net­ti­pa­la­ve­rin al­kua odo­tel­les­sa ly­hyt ju­tus­te­lu tie­to­ko­neen vä­li­tyk­sel­lä ei kor­vaa kah­vi­pöy­tä­jut­tu­ja.

Voimme ol­la iloi­sia sii­tä, et­tä Suo­mes­sa ko­ro­na­vi­rus py­syi ver­ra­ten hy­vin hal­lin­nas­sa.

Eh­dim­me al­ku­vuo­des­ta pe­läs­tyä ku­va­vir­taa esi­mer­kik­si Ita­li­as­ta, mis­sä yli­kuor­mit­tu­neet sai­raa­lat ja ruu­mi­sark­ku­jen ri­vis­töt las­ki­vat mus­tan su­run elois­ten ete­lä­eu­roop­pa­lais­ten elä­mään.

Suo­mi tuli ko­ro­na-ai­kaan vii­meis­ten eu­roop­pa­lais­ten mai­den jou­kos­sa ja eh­dim­me ot­taa op­pia muil­ta ja va­rau­tua.

Iso kii­tos hy­vin sel­viy­ty­mi­ses­tä kuu­luu kai­kil­le suo­ma­lai­sil­le, lap­sis­ta ikäih­mi­siin. Suo­ma­lai­set ot­ti­vat suo­si­tuk­set omak­seen, yh­tei­nen hyvä lai­tet­tiin ly­hyt­nä­köi­sen oman tah­don edel­le.

Nyt kun Suo­mi on siir­ty­nyt ko­ro­na­ra­joi­tus­ten as­teit­tai­sen pur­ka­mi­sen ai­kaan, eri­tyi­sen pal­jon mer­ki­tys­tä tau­ti­ti­lan­teen ku­ris­sa py­sy­mi­sen kan­nal­ta on jo­kai­sen ih­mi­sen omal­la käyt­täy­ty­mi­sel­lä.

Mi­ten fyy­si­sen etäi­syy­den pito py­syy mie­les­säm­me edel­leen, vaik­ka ra­vin­to­lat au­ke­a­vat ja kon­ser­tit kut­su­vat?

Vas­tuu omas­ta käyt­täy­ty­mi­ses­täm­me kul­kee va­pau­den rin­nal­la.

Eri­tyi­sen pal­jon vas­tuu­ta on eri­lais­ten ko­koon­tu­mis­ten jär­jes­tä­jil­lä. Kym­me­nen hen­gen ko­koon­tu­mis­ra­joi­tus nou­see ke­sä­kuun alus­ta vii­teen­kym­me­neen.

Ai­na 500 osal­lis­tu­jaan as­ti ulot­tu­via ylei­sö­ti­lai­suuk­sia voi jär­jes­tää, kun ti­lai­suu­den tur­val­li­suus- ja hy­gie­ni­a­jär­jes­te­lyis­sä nou­da­te­taan vi­ra­no­mais­ten an­ta­mia oh­jei­ta.

Oh­jeet ja sään­nöt on teh­ty yh­tei­sek­si tur­vak­sem­me, ei kik­kail­len kier­ret­tä­vik­si.

Terveysviranomaisten oh­jei­den ot­ta­mi­nen va­ka­vas­ti on jo­kai­sen ta­pah­tu­ma­jär­jes­tä­jän vel­vol­li­suus ja jopa oma etu.

Vi­ra­no­mai­set ei­vät voi tul­la kä­des­tä pi­tä­en oh­jeis­ta­maan jo­kais­ta eri­lais­ta ta­pah­tu­ma­ti­lan­net­ta, vaan vas­tuu on osat­ta­va it­se kan­taa.

Jo­kai­nen jär­jes­tä­jä tun­tee oman toi­min­tan­sa par­hai­ten, sik­si par­haat so­vel­ta­mi­set­kin syn­ty­vät yh­dis­tä­mäl­lä ylei­soh­jeet omaan asi­an­tun­te­muk­seen.

Tänä ke­sä­nä suo­ma­lai­set läh­te­vät liik­keel­le vain, jos he ko­ke­vat, et­tä se on tur­val­lis­ta. Kai­puu yh­des­sä ko­koon­tu­mi­seen käy ta­sa­pai­not­te­lua pe­lon kans­sa.

Kuluttajien luot­ta­muk­sen pa­lau­tu­mi­nen on olen­nais­ta myös Suo­men ta­lou­del­li­sen el­py­mi­sen kan­nal­ta. Ruo­kai­li­jat pa­laa­vat avau­tu­viin ra­vin­to­loi­hin vain, jos he ko­ke­vat, et­tä kaik­ki mah­dol­li­nen on ter­vey­den eteen teh­ty.

Täs­sä­kin ke­säs­sä on kaik­ki mah­dol­li­suu­det suo­ma­lai­ses­ta luon­nos­ta naut­ti­mi­seen ja ar­jes­ta ir­tau­tu­mi­seen.

Nau­ti­taan kaik­ki ku­lu­vas­ta ke­vääs­tä ja oras­ta­vas­ta ke­säs­tä sel­lai­se­na kuin se on. Pie­net­kin ra­joi­tus­ten va­pau­tuk­set tun­tu­vat nyt suu­ril­ta, kun het­ken jou­duim­me luo­pu­maan it­ses­tään sel­vi­nä pi­tä­mis­täm­me asi­ois­ta.

 

Kirjoitus on julkaistu alunperin Suomenmaa-lehdessä 22.5.2020.