Kolumni: Vastuu ja vapaus erilaisena kesänä 2020

Jo­kai­nen kesä on oman­lai­sen­sa. Tu­le­vaan ke­sään tämä pä­tee eri­tyi­sen pal­jon. Ke­säi­sin suo­ma­lai­set kai­vau­tu­vat ko­lois­taan, ha­keu­tu­vat ke­sä­ta­pah­tu­miin ja muu­ten­kin mui­den ih­mis­ten fyy­si­seen lä­hei­syy­teen pit­kän tal­vi­kau­den päät­teek­si. Tänä ke­sä­nä moni asia on toi­sin, mut­ta se ei tule te­ke­mään täs­tä ke­säs­tä yh­tään vä­hem­män tär­ke­ää. Kesä on eri­tyi­sen kai­vat­tu ja ter­ve­tul­lut juu­ri nyt.

Vappupuhe: Tavallisen arjen arvostus ja muita koronakevään oppeja

Kevät on ollut poikkeuksellista aikaa. Koronaviruspandemia on pyyhkäissyt yli koko maailman, eikä Suomikaan ole sen vaikutuksilta säästynyt. Vappuakin juhlimme vain etänä, mutta se on tänäkin vuonna työn, opiskelijoiden ja kevään juhla. Kiitos kaikille niille sankareille, jotka päivästä toiseen tekevät työtä ihmisten kanssa huolehtien siitä, että yhteiskunta toimii.

Opintotuki joustaa poikkeusolosuhteissa

Opiskelijoiden toimeentuloon liittyvät kysymykset ja huolet ovat olleet ymmärrettävistä syistä monessa kodissa mielen päällä. Olemme opetus- ja kulttuuriministeriössä yhdessä Kansaneläkelaitoksen kanssa valmistautuneet ottamaan huomioon koronaepidemian vaikutukset opintojen edistymiseen ja mahdollisiin vaikutuksiin harjoitteluiden, vaihtojaksojen ja valmistumisen aikatauluun.

Korona koettelee suomalaista urheilukenttää

Toimet koronaviruksen leviämisen hidastamiseksi ovat osuneet suomalaiseen urheilukenttään nopeasti. Monet kevättalven liikuntatapahtumat ja urheilukisat on peruttu, Suomen mestaruustason sarjat keskeytetty ja kaikki kontaktia sisältävä harjoittelu on kielletty. Uhka kesään venyvistä poikkeusoloista varjostaa urheilutoimijoiden taloutta ja toiminnan tulevaisuutta.

Luovien alojen, kulttuurin ja urheilun tukemiseksi etsitään keinoja

Koronaviruksen hidastamiseksi tehtävät toimet aiheuttavat ahdinkoa luovilla aloilla, kulttuurin kentällä ja urheilussa. Esitysten, kilpailuiden, tapahtumien, näyttelyiden, kiertueiden, harrastustoiminnan ja muiden vastaavien toimien peruuntumisesta aiheutuu tappioita eri taiteenalojen ja urheilun toimijoille, yrityksille ja muille yhteisöille sekä toimialan ammatinharjoittajille.

Kolumni: Keskusta haluaa toiselle asteelle kohtuullisia koulumatkoja

Kes­kus­ta nos­ti edus­kun­nan is­tun­to­kau­den ava­jais­kes­kus­te­lus­sa esiin aja­tuk­sen toi­sen as­teen lä­hi­kou­lus­ta. Yk­sin­ker­tai­suu­des­saan kyse on sii­tä, et­tä am­ma­til­li­sen kou­lu­tuk­sen yleis­si­vis­tä­vät ai­neet voi­si opis­kel­la omas­sa lä­hi­lu­ki­os­sa ja et­tä toi­sen as­teen op­pi­lai­tok­sil­la oli­si sel­vä man­daat­ti käyt­tää tar­vit­ta­es­sa yh­tei­siä ti­lo­ja esi­mer­kik­si lii­kun­nas­sa.

Kolumni: Perhevapaat uudistetaan perheitä varten

Hal­li­tus jul­kis­ti tä­nään per­he­va­paa­uu­dis­tuk­sen­sa pää­lin­jat. Uu­dis­tus­ta teh­dään ai­ka­na, jona maas­sam­me on his­to­ri­al­li­sen al­hai­nen syn­ty­vyys. Täs­sä ti­lan­tees­sa on eri­tyi­sen tär­ke­ää, et­tä per­he­va­paa­uu­dis­tus on per­heil­le pa­ran­nus ei­kä hei­ken­nys ny­ky­ti­laan.