Kolumni: Keskusta haluaa toiselle asteelle kohtuullisia koulumatkoja

Kes­kus­ta nos­ti edus­kun­nan is­tun­to­kau­den ava­jais­kes­kus­te­lus­sa esiin aja­tuk­sen toi­sen as­teen lä­hi­kou­lus­ta. Yk­sin­ker­tai­suu­des­saan kyse on sii­tä, et­tä am­ma­til­li­sen kou­lu­tuk­sen yleis­si­vis­tä­vät ai­neet voi­si opis­kel­la omas­sa lä­hi­lu­ki­os­sa ja et­tä toi­sen as­teen op­pi­lai­tok­sil­la oli­si sel­vä man­daat­ti käyt­tää tar­vit­ta­es­sa yh­tei­siä ti­lo­ja esi­mer­kik­si lii­kun­nas­sa.

Kolumni: Perhevapaat uudistetaan perheitä varten

Hal­li­tus jul­kis­ti tä­nään per­he­va­paa­uu­dis­tuk­sen­sa pää­lin­jat. Uu­dis­tus­ta teh­dään ai­ka­na, jona maas­sam­me on his­to­ri­al­li­sen al­hai­nen syn­ty­vyys. Täs­sä ti­lan­tees­sa on eri­tyi­sen tär­ke­ää, et­tä per­he­va­paa­uu­dis­tus on per­heil­le pa­ran­nus ei­kä hei­ken­nys ny­ky­ti­laan.

Ei voitoille hinnalla millä hyvänsä

Viime aikoina lasten ja nuorten kilpaurheilun ja harrastamisen turvallisuudesta on puhuttu runsaasti. Osallistuin vajaan kolmenkymmenen muun kirjoittajan kanssa Nuorisotutkimusseuran ”Siitä on pikemminkin vaiettu” Kirjoituksia kiusaamisesta, syrjinnästä ja epäasiallisesta kohtelusta lasten ja nuorten liikunnassa ja urheilussa -kirjoituskokoelmaan, jossa tuotiin esiin Suomen urheilukulttuurin epäkohtia, vaikenemista, voiton tavoittelua hyvinvoinnin kustannuksella ja sitä, että lasten ja nuorten harrastaminen ei Suomessa ole kaikkialla turvallista. Tärkeä keskustelu on liikkeellä.

Kolumni: Millainen urheilija keskusta olisi?

Mi­nul­ta ky­sy­tään usein, mis­tä ur­hei­li­ja­taus­tan opeis­ta on hyö­tyä po­li­tii­kas­sa. Tär­kein op­pi on ta­voit­teen aset­ta­mi­nen ja mää­rä­tie­toi­nen työn te­ke­mi­nen sen eteen. Mää­rä­tie­toi­seen te­ke­mi­seen liit­tyy myös valp­paus. Täy­tyy ol­la kai­ken ai­kaa herk­kä­nä olo­suh­tei­den, ke­hon vies­tien ja mo­ni­nais­ten muu­tos­ten kes­kel­lä, et­tä to­del­la jo­kai­nen toi­mi vie ta­voi­tet­ta koh­ti ei­kä ai­van jo­hon­kin muu­hun suun­taan.

Joulurauhaa koulun ja kirkon suhteisiin

Kir­kon ja kou­lun yh­teis­työs­tä on käy­ty kes­kus­te­lua jo use­am­man päi­vän ajan. Mikä on so­pi­vaa ja kuka mää­rää so­pi­vai­suu­den ra­jat ja ovat­ko ra­jat kai­kil­le sel­vät ja yh­tei­ses­ti ja­e­tut. KES­KUS­TE­LUN sy­tyk­kee­nä toi­mi edus­kun­nan apu­lai­soi­keu­sa­si­a­mie­hen an­ta­ma rat­kai­su yk­sit­täi­sen kou­lun jou­lu­juh­las­ta teh­tyyn kan­te­luun. Tun­tei­ta nos­tat­ta­nut­ta…

Tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kososen puhe kirkolliskokouksessa

Tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kososen tuoma valtioneuvoston tervehdys Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkolliskokouskahveilla Turussa 4.11.2019. Arvoisa arkkipiispa, Hyvät kirkolliskokousedustajat, hyvät kuulijat! Kiitän omasta ja koko Valtioneuvoston puolesta mahdollisuudesta jatkaa hienoa kirkolliskokouskahvien perinnettä. Yhteinen kahvihetki tarjoaa lämminhenkiset puitteet Valtioneuvoston tervehdykselle. Ministerikauteni ensimmäisinä…

Vastuu ilmastosta on meidän

Ilmastonmuutos ahdistaa. Ahdistus kuvaa Sitran kyselyn mukaan noin kolmanneksen tuntoja aiheeseen liittyen. Nuorten kohdalla ilmastonmuutos ahdistaa lähes 40 % nuorista. Muita ilmastonmuutoksen herättämiä tunteita ovat mm. turhautuminen, riittämättömyys ja toivottomuus. Mutta. Ilmastonmuutokseen liitettyjä tunteita ovat myös kiinnostus, toivo ja voimaantuminen.…

Ratkaistaan Suomen suurin ongelma -tapahtuman avaus

Tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kososen avauspuhe Ratkaistaan Suomen suurin ongelma -tapahtumassa 11.10.2019. Allianssi-talolla järjestettävä tapahtuma on Nuorisotyön viikon päätapahtuma. Hyvät kuulijat, Kiitos, että saan olla avaamassa tämän tärkeän tilaisuuden. Jo toista vuotta peräkkäin olemme kokoontuneet tänne Allianssitalolla ratkomaan Suomen suurinta…

Harrastamisen kulttuuri on meidän kaikkien asia

Harrastamisen kulttuuri on meidän kaikkien asia

Suomi on monella tapaa maailman tasa-arvoisimpia maita. Tämä ei saa kuitenkaan laiskistaa meitä omahyväisyyteen. Suomalaisen urheilun kentällä on havaittu merkittävä määrä häirintää, kiusaamista ja hyväksikäyttöä. Tällaiselle toiminnalle on oltava ehdoton nollatoleranssi. Jokainen tapaus on liikaa. Meidän tulee vanhempina, valmentajina, huoltajina…